Sodium hypochlorite 19% vol

Sodium hypochlorite 19% by volume