Sodio metabisolfito anidro

Sodio metabisolfito anidro