Sodio solfato anidro pesante

Sodio solfato anidro pesante